Chuyển đến nội dung

Quan trắc môi trường lao động

Phân loại điều kiện lao động theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH

1. Cơ sở pháp lý Theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư Số: 29/2021/TT-BLĐTBXH: Phân loại lao động theo điều kiện lao động thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ đối với người lao động […]
Xem thêm

Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm

Quy định chung về Quan trắc môi trường lao động

Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định này.
Xem thêm

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Căn cứ khoản 2, điều 18, Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Các doanh nghiệp có sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. (Tần suất tối thiểu 1 lần/năm)
Xem thêm

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động

Xác định vị trí quan trắc môi trường lao động là việc rất quan trọng trong quá trình lập hố sơ vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, cũng như xác định chính xác điều kiện lao động để xây dựng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp. Việc xác định vị trí quan trắc môi trường lao động căn cứ vào tiêu chuẩn TCVN 5508:2009 (ISO 7243 : 1989)
Xem thêm