Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 1 – Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 2 – Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 3 – Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ LĐTB&XH ban hành

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 5 – Người làm công tác y tế

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nhóm 6 – An toàn vệ sinh viên