Chuyển đến nội dung

Dịch vụ khác

Quan trắc môi trường nước

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt theo Thông tư số 29 /2011/TT-BTNMT. Các mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường nước mặt lục địa là: + Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương + Đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường nước; + Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian và không gian;
Xem thêm