Lập Hồ sơ vệ sinh lao động

         Hồ sơ vệ sinh lao động là căn cứ để người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động từ đó kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Lập Hồ sơ vệ sinh lao động
Hồ sơ vệ sinh lao động có bắt buộc không?
         Hồ sơ vệ sinh lao động là tài liệu bắt buột mà tất cả các doanh nghiệp đều phải lập. Hồ sơ vệ sinh lao động được lập theo mẫu Phụ lục 1 – Nghị định 39/2016/NĐ-CP.
Hồ sơ vệ sinh lao động bao lâu phải lập lại?
        Hồ sơ vệ sinh lao động được thực hiện 01 lần và lưu tại công ty, nếu không có sự thay đổi về quy trình sản xuất hoặc vị trí các bộ phận công việc thì không cần phải làm lại.
Hồ sơ vệ sinh lao động nộp ở đâu?
         Hồ sơ vệ sinh lao động chỉ cần lưu tại công ty và hàng năm thực hiện quan trắc môi trường lao động, lưu kèm kết quả với hồ sơ vệ sinh lao động.
        Mẫu Hồ sơ vệ sinh lao động Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Bạn có thể tải về bản word tại đây